Gebruiksvoorwaarden - Privacy policy

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (AGV)

 

 1. Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.acvastgoed.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door DSM wonen bv met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 97(hierna “AC vastgoed” of “Wij” of “Ons”), met ondernemingsnummer 0543.564.442, eigenaar en beheerder van de Website. 

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van - bezoek en/of gebruik van - de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via www.acvastgoed.be.

AC vastgoed behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

 

 1. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. AC vastgoed is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis. 

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van AC vastgoed,niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AC vastgoed.U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van AC vastgoed.
 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door AC vastgoed. 
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht)  overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U aanvaardt dat AC vastgoed beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat AC vastgoed, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein acvastgoed.be. Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. 

Sommige Cookies zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Dienst (noodzakelijke cookies), voor andere cookies wordt uw akkoord gevraagd via het script op de website. 

AC vastgoed bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt AC vastgoed gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

 

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. AC vastgoed heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz. 

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. 

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft. 

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren AC vastgoed of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

AC vastgoed verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. 

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt. 

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van AC vastgoed verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

AC vastgoed, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze AC vastgoed in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen.  

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom 

AC vastgoed beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde AC vastgoedinlichten indien zijn van oordeel zijn dat AC vastgoed zelf of een gebruiker van de Dienst van AC vastgoed zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: info@acvastgoed.be.  

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer). 

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat AC vastgoed niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van AC vastgoed, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

 

 1. Andere voorwaarden

Indien AC vastgoed enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat AC vastgoed afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door AC vastgoed, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn. 

(versie 30/5/2012)

 

Verwerking van de persoonsgegevens

I.           INLEIDING

 1. Dit privacy beleid legt uit hoe AC vastgoed (DSM wonen bv) omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met AC vastgoed in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

 1. AC vastgoed hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. AC vastgoed behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft AC vastgoed evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. 

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

 1. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van AC vastgoed op dit gebied kent en begrijpt. 

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II.          WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

AC vastgoed is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn:  AC vastgoed (DSM wonen bv), met ondernemingsnummer BE0543 564 442, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 97, bereikbaar via info@acvastgoed.beof 03/777.93.93. AC vastgoed is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. AC vastgoed bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

 1. AC vastgoed kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens AC vastgoed en volgens de instructies van AC vastgoed te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van AC vastgoed’ genoemd).

III.         WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT AC VASTGOED ?

 1. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die AC vastgoed kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met AC vastgoed.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin AC vastgoed deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor AC vastgoed de gegevens verwerkt.

Categorie

Voorbeelden

Context

1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van AC vastgoed (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde

Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door AC vastgoed opgevraagd bij de overheid of technische experten.

Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract

Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst

Rijksregisternummer

Deze gegevens worden door u verstrekt 

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan AC vastgoed wanneer AC vastgoed de functie van syndicus uitoefent

Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus

Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd

Gegevens over de verrichtingen van AC vastgoed met u

De informatie in verband met uw contacten met AC vastgoed, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande AC vastgoed, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en AC vastgoed (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door AC vastgoed zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

 1. AC vastgoed verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens. 

IV.        VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT AC VASTGOED UW PERSOONSGEGEVENS ?

 1. AC vastgoed verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. AC vastgoed zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

AC vastgoed verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • -Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op AC vastgoed rusten
 • -Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen
 • -Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AC vastgoed, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
 • -In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1.          WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 1. AC vastgoed dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat AC vastgoed moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen
 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor AC vastgoed uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

2.          CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN AC VASTGOED EN U ALS KLANT

 1. Alvorens contracten te sluiten dient  AC vastgoed soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :
 • Te reageren op uw verzoek,
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,
 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen
 1. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient AC vastgoed een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen AC vastgoed worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. 

Meer bepaald verwerkt AC vastgoed uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten
 • Het beheer van uw vastgoed
 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent

AC vastgoed kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

3.          GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN AC VASTGOED

 1. AC vastgoed verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft AC vastgoed ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • Het personaliseren van de diensten van AC vastgoed
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • oEvaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
  • oVerbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van AC vastgoed, op basis van enquêtes bij klanten van AC vastgoed, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan AC vastgoed,
 • Toezicht op de activiteiten van AC vastgoed, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van AC vastgoed, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van AC vastgoed of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4.          SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN AC VASTGOED: CONVENTIONELE DIRECT MARKETING

 1. AC vastgoed voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan AC vastgoed onder meer:
 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar AC vastgoed aanwezig was),
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon

5.          UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)

 1. AC vastgoed kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient AC vastgoed eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

V.          AAN WIE MAAKT AC VASTGOED UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

 1. AC vastgoed behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

AC vastgoed kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die AC vastgoed bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 1. In sommige gevallen is AC vastgoed bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

AC vastgoed draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

AC vastgoed dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die AC vastgoed gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. 

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt AC vastgoed ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. AC vastgoed zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van AC vastgoed en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 1. AC vastgoed bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI.        HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

 1. AC vastgoed zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van AC vastgoed, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

 • o10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
 • o10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van AC vastgoed
 • o7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

VII.       HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

 1. AC vastgoed hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

AC vastgoed neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van AC vastgoed gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal AC vastgoed onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal AC vastgoed u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII.      WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

1.          RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

 1. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
 • Een recht op inzagevan uw persoonsgegevens bij AC vastgoed.  Dit betekent dat u AC vastgoed kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld. 
 • Een recht van verbeteringals u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die AC vastgoed toelaat om dit te controleren
 • Een recht op wissingvan uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met AC vastgoed een einde genomen heeft, kan u AC vastgoed vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door AC vastgoed op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij AC vastgoed een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van AC vastgoed (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). AC vastgoed kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn. 
 • Een recht op overdraagbaarheidvan gegevens die uzelf aan AC vastgoed heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u AC vastgoed vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor AC vastgoed.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan AC vastgoed evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar AC vastgoed, Stationsstraat 97, 9100 Sint-Niklaas of per e-mail naar info@acvastgoed.be of door het contactformulier op de website te bezoeken https://www.acvastgoed.be/nl/contact

2.          RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

 1. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. 

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@acvastgoed.be
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar AC vastgoed, Stationsstraat 97, 9100 Sint-Niklaas
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door AC vastgoedis verzonden
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel AC vastgoed niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

3.          RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

 1. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 

 1. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.